The [InfoSec] Stack

Today we are launching our new English podcast, The [InfoSec] Stack. After four years of discussing information security, regulatory compliance, and many other topics in Swedish, it is now time for us to reach a broader audience. New episodes will be released weekly and you can subscribe to our podcast in most popular podcast apps such as Apple podcasts, Google Podcasts …

City Network deltar i det europeiska datainfrastrukturprojektet GAIA-X

City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur, meddelar att företaget har anslutit sig till GAIA-X-projektet. Målet med det europeiska projektet är att skapa ett förslag för nästa generations datainfrastruktur för regionen: ett säkert, enhetligt ramverk som uppfyller de högsta standarderna för digital suveränitet samtidigt som man främjar innovation. GAIA-X är ett EU-projekt som har initierats och leds av …

City Network participates in Europe’s data infrastructure project GAIA-X

City Network, a leading global supplier of cloud services based on OpenStack, today announced that the company have joined the GAIA-X project. The goal of the European project is to create a proposal for the next generation  data infrastructure for the region: a secure, federated system that meets the highest standards of digital sovereignty while promoting innovation. As an EU project, …

City Network lanserar nytt cloudmanagement-system

City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur, lanserar idag en ny och uppdaterad version av sitt cloudmanagement-system, eller kontrollpanel, för it-infrastrukturtjänsten City Cloud. Den digitala transformationen ställer höga krav på automatisering. Som ett svar på detta krav har den uppdaterade kontrollpanelen utvecklats med fokus på att effektivisera och förenkla alla aspekter inom förvaltning av en molnbaserad och virtuell …

City Network launches new cloud management system

City Network, a leading global supplier of cloud services based on OpenStack, today announced a new and updated version of its cloud management system for its City Cloud infrastructure service. The digital transformation requires extreme focus on automation. As a response to this the updated cloud management system has been developed with a focus on streamlining and simplifying all aspects …

Uppdatering om Covid-19

Till våra kunder. Vi står inför en rejäl utmaning. Den globala virusutbrottet påverkar oss alla och i dessa tider behöver vi alla hjälpas åt. Jag vill börja med att poängtera vikten av att följa instruktioner och rekommendationer från hälsovårdsmyndigheten i din region. Det här är av yttersta vikt för alla, även alla anställda på City Network. Som en åtgärd arbetar …

Covid-19 update

Dear City Network customer. We are in for a real challenge. The global spread of the COVID-19 virus has an impact on all of us and in times like these we all need to try even harder to be the best versions of ourselves. I truly believe that it is an important reminder, for myself as well as for others. …

Ny marknadschef på City Network med fokus på tillväxt

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster, meddelar att företaget har anställt Jim Johansson som marknadschef. Företaget, som erbjuder molntjänster för it-infrastruktur samt för produktivitet och samarbete, är verksamma på en global marknad i kraftig tillväxt. I sin roll kommer Jim att ansvara för att bygga City Networks varumärke i både Sverige och internationellt med fokus på expansion och …

New head of Marketing at City Network with focus on growth

City Network, a leading global supplier of cloud services, announced today that the company has recruited Jim Johansson as Global Marketing Manager. The company offers its customers cloud services for IT infrastructure as well as productivity and collaboration tools, operates in a global market and is experiencing strong growth. In his role Jim will be responsible for growing the City …

Generell information om Covid-19 (Corona)

Till våra kunder. Vill vi adressera COVID-19 (Coronavirus) -utbrottet och de potentiella frågor som det kan ge upphov till, när det gäller ditt affärsförhållande med City Network. Från ett företagsperspektiv övervakar vi kontinuerligt hur situationen utvecklas och ser till att följ rekommendationerna från myndigheter i de regioner där vi har verksamhet. Våra tjänster och leveransprocesser är i grunden utformade för …